Skupina PPF

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice, která dnes podniká ve 25 zemích v Evropě, Severní Americe a Asii.

Hlavními oblastmi podnikání jsou finanční služby, telekomunikace, televize, nemovitosti, strojírenství a biotechnologie. Prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investic do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. PPF vytváří hodnoty nejenom pro akcionáře, ale i pro společnost.

Třicet let historie PPF i její současnost je příběhem pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha lidí, stejně jako vize a odvahy zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera.

Vize PPF

PPF věří v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů v tradičních i nových odvětví ekonomiky, budování moderní infrastruktury a digitálního světa. Staví na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. Hodnoty a obchodní strategie se v tom podstatném nezměnily od jejího vzniku. Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny PFF nabízet vysoce konkurenceschopné služby. PPF zlepšuje a modernizuje tak, aby přinášela hodnotu nejen zákazníkům, ale často i inspirovala další a napomáhala rozvoji celého trhu resp. společnosti.

S vědomím širší společenské odpovědnosti v podnikání podporuje talent a přináší příležitost těm, kteří jdou svojí cestou, mění svět k lepšímu a inspirují k tomu i ostatní. PPF povzbuzuje inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.

Strategie PPF

PPF hledá příležitosti a prostor pro rozvíjení firem, obchodu a služeb nejen v dynamických a perspektivních oborech, ale i tam, kde je ostatní přehlížejí nebo jsou vnímány jako riskantní. Prioritou je růst hodnoty firem, do kterých investuje. PPF se nebojí vstupů na nové trhy, do nových, často synergických oborů. Expanduje především na trhy, které mají velký potenciál retailových zákazníků nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou.

Soustředí se na obchodní případy s kapitálovým vkladem nad 100 milionů euro. Dává přednost roli majoritního vlastníka nebo spolupracuje s partnery s podobnou obchodní filozofií. Skupinu společností PPF budujeme jako oborově i geograficky diverzifikované portfolio, které poskytuje stabilitu i příležitosti pro vertikální integrace.

PPF vyhledává společnosti, které potřebují restrukturalizovat a přináší jim silné finanční zázemí, implementaci přísné finanční a firemní disciplíny, perspektivní obchodní modely a kvalitní management. Vysokou návratnost investic staví na profesionalitě a odbornosti lidí ze skupiny a na zkušenostech a expertíze, které PPF získala při vytváření a restrukturalizaci mnoha firem ve střední a východní Evropě, Rusku a Asii. Týmy, které se na úspěchu PPF svým úsilím podílí, pojí společná vize, vysoké nasazení, loajalita a profesionalita.

PPF se všude snaží rozvíjet a budovat hodnoty, na nichž stojí její přístup k podnikání. Věří v akceschopnost, odpovědnost a tvořivost. Přináší podnikavost, globální pohled a schopnost vidět a využít nové obchodní příležitosti. Vnímá a aktivně podporuje potřebu udržitelného přístupu a společenskou odpovědnost. Respektuje kulturní a politické odlišnosti trhů, kde působí a rozvíjí vztahy s veřejným sektorem i komunitami ve všech zemích, kde podniká.

V České republice i v mezinárodním měřítku vždy dbá na dodržování zákonů a pravidel. PPF je striktně nepolitická. Ve společnostech skupiny podporuje PPF odpovědné podnikání, vysokou pracovní kulturu a aktivní vztah ke společnosti. Interní pravidla skupiny reflektují mezinárodní standardy a stanovují a vyžadují profesionální, zákonný a etický postup při plnění pracovních povinností i vystupování jak navenek, tak i v rámci všech našich týmů. Kolegům a spolupracovníkúm poskytuje nejvyšší úroveň pracovního prostředí, nejmodernější techniku a nejnovější formy dalšího vzdělávání.

Tato nejvýznamnější česká strojírenská společnost s více než 160letou historií je předním středoevropským výrobcem kolejových vozidel, a představuje tak po mnoha letech něco jako návrat PPF do strojírenského průmyslu.

Petr Kellner, zakladatel skupiny PPF

Naše kořeny, náš domov – PPF a Česká republika

PPF je pevně svázána s Českou republikou, kde je doma. Všude ve světě, kde podniká, vystupuje jako česká skupina s českými kořeny. Aktivně podporuje společenské, vzdělávací a kulturní vztahy mezi Českou republikou a zeměmi, kde působí. Snaží se přinášet domů inspirace a příležitosti ze zahraničí, stejně jako napomáhat dobrým českým myšlenkám uspět ve světě.

Zaměstnání a mezinárodní příležitosti

V České republice PPF zaměstnává přes 14 000 lidí, z nichž mnozí působí v profesích, přinášejících vysokou přidanou hodnotu. Mnoho společnosti Skupiny působí v českých regionech, kde vytvářejí kvalifikovaná pracovní místa v tradičních i nových oborech, mj. v Plzni, Brně, na Ostravsku a jinde. V Praze sídlí i hlavní poradenská společnost pro řízení celé Skupiny – PPF a.s., stejně jako centrály řady dalších klíčových společností Skupiny PPF.

Mnoha českým občanům poskytuje příležitost k uplatnění na mezinárodní úrovni: Češi pracují ve společnostech skupiny doslova po celém světě, většina v řídicích funkcích. PPF je největší českou společností, která vysílá Čechy do světa, často do vysokých manažerských pozic.

Česká konkurenceschopnost

Budováním moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury, rozvojem inovativních programů u tradičních strojírenských podniků, nabídkou pokročilých digitálních služeb nebo investicemi do vývoje a výzkumu v biotechnologiích spoluvytváříme konkurenceschopné, silné Česko. Stabilita domácího prostředí a ambice, schopnosti a kvalifikace lidí je podmínkou i pro stabilitu a růst firem skupiny PPF v ČR.

Společenská odpovědnost PPF

Skupina PPF ve všech místech svého působení dlouhodobě podporuje neziskové projekty z oblasti kultury, vzdělávání, rozvoje občanské společnosti a vědeckého výzkumu.
V České republice podporuje především projekty, osobnosti a instituce, které své úsilí nebo talent věnují rozvoji české společnosti, inspirují ostatní a spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její otevřenost, vzájemný respekt, příležitosti pro vlastní cestu a možnost uspět ve světě. Svojí podporu skupina PPF poskytuje v mezinárodním měřítku prostřednictvím svých projektů a nadací, které se na jednotlivé oblasti dlouhodobě zaměřují díky své expertíze a oboru podnikání nebo místu svého působení a v rámci spolupráce s veřejným sektorem a komunitami.

Více o skupině PPF najdete zde.