Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.skoda.cz je společnost ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., se sídlem Emila Škody 2922/1, Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1491, IČ: 62623753, DIČ: CZ62623753, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.skoda.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.skoda.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen “Uživatelé”). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.skoda.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.